ELLIS ERICSON 5'5" ELLIS ERICSON EDGE(SOLD OUT) SIZE : 5'5 x 20 x 2 5/8 PRICE : ¥217,800(inc.tax)