ELLIS ERICSON 5'11" ELLIS ERICSON UKI SINGLE(SOLD OUT) SIZE : 5'11 x 20 x 2 1/2 PRICE : ¥165,000(inc.tax)